Privacy Statement

Wolff Vastgoed


Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Wolff Vastgoed of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Onderneming:Wolff Bark BV handelend onder Wolff Vastgoed
Bezoekadres:Fornheselaan 214A
3734 GE Den Dolder
Nederland
E-mail:info@wolff.nl
Telefoonnummer:+31 (0) 30 662 83 95
KvK-nummer:302 05 764

Wolff Vastgoed is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Wolff Vastgoed is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Wolff Vastgoed is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Wolff Vastgoed, waaronder https://wolff.nl en http://wolffvastgoed.nl.

Wolff Vastgoed verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Wolff Vastgoed opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Wolff Vastgoed. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Wolff Vastgoed om de overeenkomst uit te voeren.

Wolff Vastgoed gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Wolff Vastgoed altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Wolff Vastgoed worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

– voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

– voor het uitvoeren van betalingen voor bankgegevens, uw bankgegevens.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Wolff Vastgoed altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@wolff.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

– in het geval van de aanvraag van een offerte: 1 jaar na het uitbrengen van de offerte, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer te bewaren.

– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid beantwoorden van de vraag of het oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Wolff Vastgoed gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Wolff Vastgoed, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het hosten van de website wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website worden verstrekt aan de webhosting partij. Voor het bewerken, aanpassen en bijhouden van de website wordt gebruik gemaakt van een webdesigner. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het bewerken, aanpassen en bijhouden van de website worden verstrekt aan de webdesigner.

Voor het verwerken van betalingen en belastingaangifte wordt gebruik gemaakt van een boekhouder en een belastingadviseur. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder en de belastingadviseur. Deze persoonsgegevens zijn beperkt tot de gegevens die op de factuur staan.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@wolff.nl.

Het staat Wolff Vastgoed vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Wolff Vastgoed ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Wolff Vastgoed. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Wolff Vastgoed. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Wolff Vastgoed.